WAŻNY KOMUNIKAT
    38. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza 07.10.2018 Kalisz     

Regulamin biegu głównego

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

38. MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO PTOLEMEUSZA
pod patronatem Grzegorza Sapińskiego, Prezydenta Miasta Kalisza


I. Cele imprezy
1. popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu
2. promocja Miasta Kalisza.
II. Organizator
Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29
Tel.62/767-10-08 fax.62/757-32-68
e-mail: sekretariat@osir.kalisz.pl; www.osir.kalisz.pl
III. Współorganizatorzy
1. Miasto Kalisz
2. COSSW w Kaliszu
3. KM Policji w Kaliszu
4. Straż Miejska w Kaliszu
5. Kaliski Szkolny Związek Sportowy
6. Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
7. Przedszkola Publiczne i Niepubliczne na terenie miasta Kalisza
IV. Termin i trasa
1. Impreza odbędzie się 7 października 2018r. (niedziela).
2. Start biegu głównego na 10 km (trasa atestowana) o godz. 1200.
3. Starty dziecięcych i młodzieżowych biegów towarzyszących wg osobnego regulaminu.
4. Trasa biegu głównego: pl. Wojciecha Bogusławskiego - ul. Częstochowska - ul. Nowy Świat - ul. Górnośląska (do wieży ciśnień) - ul. Górnośląska - ul. Śródmiejska - al. Wolności - pl. Wojciecha Bogusławskiego - dwie pętle po 5 km.
5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
6. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
V. Strefy czasowe
1. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref:
strefa A - czas poniżej 40 minut,
strefa B - 40:00-49:59,
strefa C - 50:00 i więcej.
2. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklaracji zawodnika w formularzu zgłoszeniowym. Każdy uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
3. Raz wybrana strefa czasowa nie podlega zamianie.
VI. Pomiar czasu
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane za pomocą systemu chipów wklejonych w numer startowy.
VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 07.10.2018r. ukończą 18 lat.
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 07.10.2018r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można ,pobrać ze Strony Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).
3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.biegptolemeusza.pl
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
c) Udział w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, ,nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b), c),f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 06 – 07.10.2018r. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).
6. Weryfikacja osób korzystających ze zniżki w ramach karty Rodzina 3+ mają obowiązek okazania się aktualną kartą Rodzina 3+.
7. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika, odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w torby oznaczone numerem odpowiadającym numerowi startowemu. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
9. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do wtorku, 02.10.2018r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie biegu www.biegptolemeusza.pl Organizator ustala limit Uczestników na 1 500 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
10. W dniach 06.10 – 07.10.2018r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.
11. W biegu głównym obowiązuje opłata:
- do 10 sierpnia 2018r. – 50 zł
- do 02 października 2018r. – 70 zł
- w biurze zawodów w dniach 06-07.10.2018 – 100 zł
Z opłaty zwolnione są osoby, które ukończyły 65 lat – aby uzyskać zniżkę 100% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #zniżka65#
Posiadacze Karty Rodzina 3+ mają prawo do 30% zniżki od opłaty za pakiet startowy - aby uzyskać zniżkę 30% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #zniżka3+#
12. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za pakiet startowy, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce „Regulamin płatności”.
VIII. Biuro zawodów
Biuro zawodów mieści się w Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej 3 w Kaliszu. Biuro będzie czynne w sobotę, 06.10.2018 w godz. 1000 – 1800. W dniu zawodów od godz. 800 do godz. 1130. W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego oraz chipa.
IX. Nagrody
1. W biegu głównym najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymają nagrody finansowe. Wysokość nagród podana zostanie w osobnym komunikacie.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu, otrzymają pamiątkowy medal.
X. Kategorie wiekowe
Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma puchar. Kategorie kobiet i mężczyzn:
K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)
K 60 (60-69 lat) M 60 (60-69 lat)
K 70 (70 lat i więcej) M 70 (70lat i więcej)
XI. Dodatkowe klasyfikacje
1. najlepsza Kaliszanka i najlepszy Kaliszanin
2. ogólnopolskie biegi służb mundurowych- Policji, Służby Więziennej (według odrębnego regulaminu)
3. oficjalne mistrzostwa Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Supermaraton w biegu na 10 km.
4. Winiary i Przyjaciele (według odrębnego regulaminu)
XII. Postanowienia końcowe
1. Szatnie i depozyty znajdować się będą w Gimnazjum nr 3 w Kaliszu przy ul. Teatralnej 3.
2. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
3. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip.
4. Przed Biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą + natryski).
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu w trakcie trwania imprezy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
8. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
9. Protesty przyjmuje dyrektor biegu i rozstrzyga w ciągu 24 godzin. Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.
12. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dyrektor organizacyjny biegu: Mirosław Przybyła – dyrektor OSRiR w Kaliszu
Dyrektor sportowy biegu: Mariusz Kurzajczyk