WAŻNY KOMUNIKAT
    42. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza - Ruszyły zapisy     

Regulamin biegu głównego

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO   42. MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO PTOLEMEUSZA  
pod patronatem Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF

I. Cele imprezy
1. popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu
2. promocja Miasta Kalisza.

II. Organizator

Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29
Tel.62/767-22-08 wew. 3
e-mail: kontakt@biegptolemeusza.pl, www.osir.kalisz.pl, www.biegptolemeusza.pl

III. Współorganizatorzy
1. Miasto Kalisz
2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

IV. Termin i trasa
1. Impreza odbędzie się 1 października 2023 (niedziela).
2. Start biegu głównego na 10 km (trasa atestowana) o godz. 1200.
3. Starty dziecięcych i młodzieżowych biegów towarzyszących wg osobnego regulaminu.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
5. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

V. Strefy czasowe
1. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref:

strefa A - czas poniżej 40 minut,
strefa B - 40:00-49:59,
strefa C – 50:00 i więcej.

OPŁATA WPISOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI ANI NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONA NA INNEGO ZAWODNIKA!

2. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklaracji zawodnika w formularzu zgłoszeniowym. Każdy uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
3. Raz wybrana strefa czasowa nie podlega zamianie.

VI. Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane za pomocą systemu chipów wklejonych  w numer startowy.

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 01.10.2023 r. ukończą 18 lat.
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 01.10.2023 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można pobrać ze Strony Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).
3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.biegptolemeusza.pl
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
c) Udział w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
d) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 30.09 – 01.10.2023 r. zgodnie  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).

6. Weryfikacja osób korzystających ze zniżki w ramach karty Rodzina 3+ mają obowiązek okazania się aktualną kartą Rodzina 3+.
7. Weryfikacja osób korzystających ze zniżki w ramach kaliskiej karty mieszkańca mają obowiązek okazania się aktualną kartą.
8. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w torby oznaczone numerem odpowiadającym numerowi startowemu. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
10. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do środy 27.09.2023 r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie biegu www.biegptolemeusza.pl Organizator ustala limit Uczestników na 1000 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
11. W dniach 30.09 – 01.10.2023 r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.
12. W biegu głównym obowiązuje opłata:

Do 10 sierpnia 2023 r. - 70 zł Pakiet startowy z koszulką i skarpetkami
Od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. - 90 zł Pakiet startowy z koszulką i skarpetkami
Od 01 września do 27 września 2023 r.  - 95 zł   pakiet bez koszulki i skarpetek
W dniach 30 września  i 01 października 2023r. - 100 zł pakiet bez koszulki i skarpetek

Koszulki i skarpetki drogą on-line gwarantowane będą tylko do dnia 31.08.2023 r. do tego czasu będzie też możliwa zmiana rozmiaru.
Kto nie zdąży zamówić koszulki i skarpetek, będzie mógł ją zakupić w Biurze Zawodów w dniach 30.09 - 01.10.2023 r. Koszulka w cenie 39 zł a skarpetki 18 zł. Organizator będzie dysponował ograniczoną liczbą sztuk w poszczególnych rozmiarach.
Z opłaty zwolnione są osoby, które ukończyły 65 lat – aby uzyskać zniżkę 100% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #zniżka65#
Posiadacze Karty Rodzina 3+ mają prawo do 20% zniżki od opłaty za pakiet startowy - aby uzyskać zniżkę 20% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #zniżka3+#
Posiadacze kaliskiej karty mieszkańca mają prawo do 10% zniżki od opłaty za pakiet startowy - aby uzyskać zniżkę 10% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #kartamieszkańca#
UWAGA!! Promocje cenowe nie łączą się.

VIII. Biuro zawodów

Biuro zawodów mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury (byłe Gimnazjum nr 3) przy ul. Teatralnej 3 w Kaliszu. Biuro będzie czynne w sobotę 30.09.2023 w godz. 1400-1700. W dniu zawodów od godz.   800 do godz. 1130. W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie pakietu startowego oraz numeru startowego z chipem.

IX. Nagrody
1. W biegu głównym najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymają nagrody finansowe. Wysokość nagród podana zostanie w osobnym komunikacie.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu, otrzymają pamiątkowy medal.

X. Kategorie wiekowe

Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma puchar. Kategorie kobiet i mężczyzn:
K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)
K 60 (60-69 lat) M 60 (60-69 lat)
K 70 (70 lat i więcej) M 70 (70lat i więcej)

XI. Dodatkowe klasyfikacje
1. Ogólnopolskie biegi służb mundurowych- Policji
2. Winiary i Przyjaciele (według odrębnego regulaminu)
3. Puchar Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
4. Nagrody w kat. OPEN i klasyfikacji wiekowej nie dublują się. Osoby nagrodzone w kat. OPEN nie będą nagradzane w kat. wiekowych.
XII. DEKORACJE
- ceremonia dekoracji rozpocznie się ok godz. 13:00 dla klasyfikacji open M i K oraz dla kategorii wiekowych wymienionych w punkcie X i dodatkowych klasyfikacji wymienionych w punkcie XI regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Szatnie i depozyty znajdować się będą w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu przy  ul. Teatralnej 3.
2. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
3. Zarówno przed jak i po Biegu uczestnicy będą mieli  możliwość skorzystania z przebieralni z łazienkami ( umywalki + natryski).
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
7. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na
Stronie Internetowej.
8. Protesty przyjmuje dyrektor biegu i rozstrzyga w ciągu 24 godzin. Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.
11. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: "RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz.
2.    W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl.
3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. organizacji   42 Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza
W innych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.
Ponadto w celu realizacji zadań związanych z działalnością promocyjną Administratora oraz udostępnianiem na oficjalnej stronie internetowej i profilach społecznościowych informacji o wydarzeniach w tym także publikacja wizerunku uczestników wydarzeń Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody wskazując cel przetwarzania.
4.    Dane osobowe uczestników 42 Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza są udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych obowiązków u Administratora. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.
5.    Z uwagi na lokalizację serwerów usługodawcy (Facebook) również poza EOG dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA). Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 roku przyjęła decyzję wprowadzającą program Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy shield), stanowiącego o odpowiednim stopniu ochrony danych, do którego przystąpili odbiorcy danych przekazywanych przez Administratora.
6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a następnie w celach archiwalnych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów:
a)    Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).
b)    Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania   i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015 poz. 1743).
c)    Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67).
7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@osir.kalisz.pl
8.    Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9.    Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne ale niezbędne do zakwalifikowania uczestnika do udziału w 42 Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkować pominięciem informacji o uczestniku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których uczestnik brał udział.
10.     Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji
w tym profilowania.


Dyrektor organizacyjny biegu: Mirosław Przybyła – dyrektor OSRiR w Kaliszu