WAŻNY KOMUNIKAT
    W dniu 06.10.2019r. nie będzie możliwości zapisu na Biegi Młodzieżowe oraz Bieg Przedszkolaków. 39. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza 06.10.2019 Kalisz     

Regulamin biegu głównego

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

39. MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO PTOLEMEUSZA
pod patronatem Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza

Regulamin do pobrania w pliku PDF

Wzór pełnomocnictwa do odbioru numeru startowego (.pdf)

 

I. Cele imprezy
1. popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu
2. promocja Miasta Kalisza.

II. Organizator

Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29
Tel.62/767-10-08 fax.62/757-32-68
e-mail: sekretariat@osir.kalisz.pl; www.osir.kalisz.pl

III. Współorganizatorzy
1. Miasto Kalisz
2. COSSW w Kaliszu
3. KM Policji w Kaliszu
4. Straż Miejska w Kaliszu
5. Kaliski Szkolny Związek Sportowy
6. Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
7. Przedszkola Publiczne i Niepubliczne na terenie miasta Kalisza

IV. Termin i trasa
1. Impreza odbędzie się 6 października 2019. (niedziela).
2. Start biegu głównego na 10 km (trasa atestowana) o godz. 1200.
3. Starty dziecięcych i młodzieżowych biegów towarzyszących wg osobnego regulaminu.
4. Trasa biegu głównego: pl. Wojciecha Bogusławskiego - ul. Częstochowska - ul. Nowy Świat - ul. Górnośląska (do wieży ciśnień) - ul. Górnośląska - ul. Śródmiejska - al. Wolności - pl. Wojciecha Bogusławskiego - dwie pętle po 5 km.
5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
6. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

V. Strefy czasowe
1. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref:

strefa A - czas poniżej 40 minut,
strefa B - 40:00-49:59,
strefa C – 50:00 i więcej.

OPŁATA WPISOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI ANI NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONA NA INNEGO ZAWODNIKA!

2. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklaracji zawodnika w formularzu zgłoszeniowym. Każdy uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
3. Raz wybrana strefa czasowa nie podlega zamianie.

VI. Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane za pomocą systemu chipów wklejonych w numer startowy.

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 06.10.2019r. ukończą 18 lat.
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 06.10.2019r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można pobrać ze Strony Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).
3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.biegptolemeusza.pl
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
c) Udział w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b), c),f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 05 – 06.10.2019r. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).
6. Weryfikacja osób korzystających ze zniżki w ramach karty Rodzina 3+ mają obowiązek okazania się aktualną kartą Rodzina 3+.
7. Weryfikacja osób korzystających ze zniżki w ramach kaliskiej karty mieszkańca mają obowiązek okazania się aktualną kartą.
8. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w torby oznaczone numerem odpowiadającym numerowi startowemu. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
10. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do wtorku, 01.10.2019r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie biegu www.biegptolemeusza.pl Organizator ustala limit Uczestników na 1 080 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
11. W dniach 05.10 – 06.10.2019r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.
12. W biegu głównym obowiązuje opłata:

- do 06 września 2019r. – 55 zł
- w dniach 07- 20 września 2019 r. – 70 zł
- w dniach 21 września – 01 października 2019 r. -80 zł
- w biurze zawodów w dniach 05-06.10.2019 – 100 zł
Z opłaty zwolnione są osoby, które ukończyły 65 lat – aby uzyskać zniżkę 100% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #zniżka65#
Posiadacze Karty Rodzina 3+ mają prawo do 20% zniżki od opłaty za pakiet startowy - aby uzyskać zniżkę 20% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #zniżka3+#
Posiadacze kaliskiej karty mieszkańca mają prawo do 10% zniżki od opłaty za pakiet startowy - aby uzyskać zniżkę 10% należy po wypełnieniu formularza wpisać kod: #kartamieszkańca#
UWAGA!! Promocje cenowe nie łączą się.
13. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za pakiet startowy, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce „Regulamin płatności”.

VIII. Biuro zawodów

Biuro zawodów mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury (byłe Gimnazjum nr 3) przy ul. Teatralnej 3 w Kaliszu. Biuro będzie czynne w sobotę, 06.10.2019 w godz. 1200-1800. W dniu zawodów od godz. 800 do godz. 1130. W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie pakietu startowego oraz numeru startowego z chipem.
IX. Nagrody
1. W biegu głównym najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymają nagrody finansowe. Wysokość nagród podana zostanie w osobnym komunikacie.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu, otrzymają pamiątkowy medal.

X. Kategorie wiekowe

Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma puchar. Kategorie kobiet i mężczyzn:
K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)
K 60 (60-69 lat) M 60 (60-69 lat)
K 70 (70 lat i więcej) M 70 (70lat i więcej)
XI. Dodatkowe klasyfikacje
1. najlepsza Kaliszanka i najlepszy Kaliszanin
2. ogólnopolskie biegi służb mundurowych- Policji, Służby Więziennej (według odrębnego regulaminu)
3. Winiary i Przyjaciele (według odrębnego regulaminu)

4. Puchar Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.
5. Nagrody w kat. OPEN i klasyfikacji wiekowej nie dublują się. Osoby nagrodzone w kat. OPEN nie będą nagradzane w kat. wiekowych.

XII. Postanowienia końcowe
1. Szatnie i depozyty znajdować się będą w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu przy                         ul. Teatralnej 3.
2. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
3. Zarówno przed jak i po Biegu uczestnicy będą mieli  możliwość skorzystania z przebieralni z łazienkami ( umywalki + natryski).
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
7. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na
Stronie Internetowej.
8. Protesty przyjmuje dyrektor biegu i rozstrzyga w ciągu 24 godzin. Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.
11. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dyrektor organizacyjny biegu: Mirosław Przybyła – dyrektor OSRiR w Kaliszu